Lietošanas noteikumi patērētājiem

Esiet sveicināti pirmajā Latviešu ražotāju, pakalpojumu sniedzēju un tirgotāju tiešsaites tirdzniecības platformā! Lai uzturēšanās Portālā būtu pēc iespējas patīkamāka un pirkumu izdarīšana būtu saprotama, neradot papildus jautājumus un pārpratumus, šeit būs noteikumi, pēc kuriem vadoties, Jūsu saskarsme ar portālu būs patīkama un saprotama.

Lietošanas noteikumi Patērētājiem - distances līgums

1. Noteikumu būtība

1.1 Lietošanas noteikumi Patērētājiem ir distances pirkšanas/pārdošanas līgums (turpmāk tekstā - „Noteikumi”) starp Tiešsaistes tirdzniecības platformas SAVI (turpmāk tekstā – „Portāls”) uzturētāju SIA „Tp-fabrika”, vienotais reģistrācijas Nr.51203051661 (turpmāk tekstā – „Sabiedrība”) no vienas puses un rīcībspējīgu un tiesībspējīgu fizisku vai juridisku personu (turpmāk tekstā- “Patērētājs”), kura Portālā vēlas iegādāties preci vai pakalpojumu (turpmāk abi kopā – “Produkts”), no otras puses.

1.2 Sabiedrība, piedāvājot savus pakalpojumus, nodrošina, ka Patērētāji un Pārdevēji (turpmāk tekstā abi kopā – „Lietotāji”) no visas pasaules gan tiešsaistē var noslēgt darījumus par unikāliem latviešu ražojumiem un pakalpojumiem.

2. Pirkumu veikšana portālā

2.1 Lai varētu iegādāties Produktus Portālā, reģistrācija nav obligāta, bet, ja Patērētājs vēlas uzzināt pirmais par jaunumiem Portālā un iecienītākajiem Pārdevējiem, tas reģistrējas un izveido savu profilu.

2.2 Reģistrējoties Patērētājs apliecina, ka ir iepazinies ar visiem Noteikumiem.

2.3 Nereģistrējoties, bet izmantojot Portāla pakalpojumus un veicot pirkumus Portālā, Lietotājam ir saistoši šie Noteikumi.

2.4 Visas Portālā izvietoto Produktu cenas ir norādītas ar PVN. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā, tās tiks aprēķinātas pirkuma grozā, izvēloties piegādes veidu, ko piedāvā Pārdevējs.

​​​​​​​2.5 Par izvēlēto Produktu un izvēlēto piegādes veidu var norēķināties, izmantojot AS Swedbank internetbanku, norēķinu kartes Visa, Visa electron, Master Card, Mestro.

​​​​​​​2.6 Ja Patērētājs nav reģistrējies Portālā, tad veicot pirkumu ir nepieciešams norādīt Patērētāja e-pasta adresi, lai pēc maksājuma saņemšanas Sabiedrība varētu nosūtīt apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu un gaidāmo sūtījuma saņemšanu.

3. Privātums

​​​​​​​3.1 Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Patērētājs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic Patērētāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

​​​​​​​3.2 Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Patērētājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram (Pārdevējam), kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi.

​​​​​​​3.3 Patērētājam ir tiesības pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus.

​​​​​​​3.4 Sabiedrība apliecina, ka Patērētāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrāde tiek izmantota tikai Produktu iegādes un preču piegādes vajadzībām.

​​​​​​​3.5 Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta starpniecību informēt Lietotājus par dažāda veida ar Portālu saistītām aktivitātēm.

​​​​​​​3.6 Ar Sabiedrības izstrādāto “Privātuma politiku” Patērētājs var iepazīties šeit (hipersaite uz noteikumiem lapā).

4. Atbildība

​​​​​​​4.1 Lietotājs garantē Portālā ievadīto savu datu patiesumu, kā arī garantē visu sniegto ziņu patiesumu saziņā ar Sabiedrību.

​​​​​​​4.2 Sabiedrība neuzņemas atbildību, ja Lietotājs sniedzis nepatiesas ziņas un tas apgrūtinājis vai padarījis neiespējamu darījuma izpildi.

​​​​​​​4.3 Sabiedrība garantē Lietotāja datu neizpaušanu trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas sniegšana ir obligāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

​​​​​​​4.4 Ņemot vērā, ka maksājumu apstrādi nodrošina trešās personas (bankas), Sabiedrība nevar ietekmēt un neatbild par maksājumu apstrādātāju iespējamajām kļūdām.

​​​​​​​4.5 Ņemot vērā, ka Produktus, kā arī preču piegādi nodrošina trešās personas (Pārdevēji), ar šiem Noteikumiem Lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Sabiedrība nevar ietekmēt šo trešo personu rīcību. Ja Lietotājam ir kādas pretenzijas, tad tās risināmas Noteikumos noteiktajā kārtībā.

​​​​​​​4.6 Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par tādu rīcību, kas jebkādā veidā pārkāpj vai var pārkāpt Sabiedrības, cita Patērētāja, Pārdevēja vai jebkuras trešās personas tiesības.

5. Garantija

​​​​​​​5.1 Par Produktu kvalitāti un garantijas nosacījumiem, ja tādi ir paredzēti, ir atbildīgs Pārdevējs.

​​​​​​​5.2 Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Produkta neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no Produkta saņemšanas dienas, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ja Pārdevējs neslēdz ar Lietotāju atsevišķu līgumu.

​​​​​​​5.3 Ja lietotājam ir radušās jebkādas pretenzijas par Produktu, tas par to informē Pārdevēju.
​​​​​​​5.4 Garantijas neattiecas uz pakalpojumiem.

6. Sabiedrības tiesības

​​​​​​​6.1 Sabiedrībai ir tiesības bloķēt Patērētājam pieeju Portālam un/vai dzēst profilu, ja Patērētājs ir pārkāpis Noteikumus vai rīkojies pretlikumīgi.

7. Atteikuma tiesības

​​​​​​​7.1 Patērētājam ir tiesības atkāpties no šo Noteikumu izpildes un atteikties no jau saņemtās preces, izmantojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

​​​​​​​7.2 Patērētājam ir tiesības atkāpties no šo Noteikumu izpildes un atteikties no pakalpojuma saņemšanas, izmantojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no piedāvājuma iegādes dienas, ja nav uzsākta pakalpojuma sniegšana vai, ja pakalpojuma sniegšana tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām un sniegšana pilnībā nav pabeigta.

​​​​​​​7.3 Patērētājam ir jāinformē Sabiedrība par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, nosūtot uz e-pastu info@savi.lv iesniegumu, tam pievienojot atteikuma veidlapu, kuru ir iespējams lejuplādēt Portālā, sadaļā "Atteikuma tiesības" (hipersaite uz atteikuma veidlapu). Iesniegumā jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, konta numurs, paziņojums par atkāpšanos no līguma, sastādīšanas vieta, datums, pirkuma kods.

​​​​​​​7.4 Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

​​​​​​​7.1.1 ja preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

​​​​​​​7.1.2 ja prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

​​​​​​​7.1.3 ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

​​​​​​​7.1.4 ja Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

​​​​​​​7.1.5 ja prece, tās īpašību dēļ, pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

​​​​​​​7.1.6 ja Patērētājs ir pieprasījis Pārdevējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja Pārdevējs, ierodoties pie Patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādās preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

​​​​​​​7.1.7 Ja Patērētājs ir pieprasījis Pārdevējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja Pārdevējs, ierodoties pie Patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādās preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

​​​​​​​7.1.8 ja Patērētājs, izmantojot pakalpojumu, ir noslēdzis atsevišķu līgumu ar Pārdevēju par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja Pārdevējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;

​​​​​​​7.1.9 ja pirkuma līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta par patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

​​​​​​​7.5 Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Patērētājam ir pienākums ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma tiesību izmantošanas atgriezt Sabiedrībai saņemto preci nebojātu un nelietotu. Preci vēlams atgriezt ar visu (nebojātu) iepakojumu. Preces atgriešana ir jāveic ar pasta sūtījumu, kura izdevumus sedz patērētājs.

​​​​​​​7.6 Sabiedrība atteikuma gadījumā veic samaksātās naudas summas atmaksu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas dienas.

​​​​​​​7.7 Sabiedrība ir tiesīga aizturēt Patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Sabiedrība saņēmusi preci vai Patērētājs iesniedzis Sabiedrībai apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

​​​​​​​7.8 Ja Pārdevējs nevar nodrošināt Lietotāju ar Produktu, tad Pārdevējam ir tiesības ar Lietotāja piekrišanu piegādāt Lietotājam ekvivalentu Produktu par ekvivalentu cenu.

8. Pretenzijas un sūdzības

​​​​​​​8.1 Ja Patērētājs ir veicis samaksu, bet nav saņēmis preci vai pakalpojumu, tad Patērētājam ir jāinformē Sabiedrība par attiecīgo situāciju. Šādā gadījumā Patērētājam ir pienākums nosūtīt e-pastu uz info@savi.lv, norādot pirkuma kodu, piedāvājuma veidu un maksājuma informāciju. Sabiedrība atbildi sniedz ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Lietotāja paziņojuma saņemšanas dienas.