Lietošanas noteikumi pārdevējiem

Reģistrēties

Kā pārdot Savi.lv

1. Reģistrē savu pārdevēja profilu Savi.lv

2. Ievadi piedāvājumus ar preci vai pakalpojumu, kuru piedāvā pircējiem

3. Tiek veikti pirkumi

4. Par pirkumu saņemsi ziņojumu Jūsu norādītajā epastā un pārdevēja profilā

5. Jūs nodrošināt preces saņemšanu/nosūtīšanu pircējam

6. Apmaksu par pārdotajā precēm saņemat reizi nedēļā vai reizi mēnesī pēc Jūsu izvēles

Pirms reģistrēšanās izlasi lietošanas noteikumus pārdevējiem!

Lietošanas noteikumi Pārdevējiem

Lai varētu izmantot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, ir nepieciešams izveidot Pārdevēja profilu (turpmāk tekstā – „Veikals”). Šeit būs noteikumi Veikala atvēršanai un produktu pārdošanai.

1. Noteikumu būtība

1.1 Lietošanas noteikumi Pārdevējiem ir pakalpojumu sniegšanas līgums (turpmāk tekstā – Noteikumi) starp Tiešsaistes tirdzniecības platformas SAVI (turpmāk tekstā – „Portāls”) uzturētāja SIA „Tp-fabrika”, vienotais reģistrācijas Nr.51203051661 (turpmāk tekstā – „Sabiedrība”) no vienas puses un rīcībspējīgu un tiesībspējīgu fizisku vai juridisku personu, kas Portālā piedāvā preces, kā arī nodrošina pakalpojumu saņemšanu un/vai sniegšanu (turpmāk - “Pārdevējs”), no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses.

1.2 Sabiedrība nodrošina iespēju Pārdevējam izveidot savu Veikalu Portālā preču un/vai pakalpojumu (turpmāk abi kopā – “Produkts”) tirdzniecībai.

1.3 Noteikumos minētās norēķinu saistības stājas spēkā pēc Veikala izveides un Noteikumu apstiprināšanas, kā arī Pārdevējam rodas pienākums pildīt Sabiedrības noslēgtās līgumsaistības ar Patērētāju, sākot ar pirmā pirkuma veikšanu.

1.4 Pārdevējam ir saistoši šie Noteikumi, Lietošanas noteikumi Patērētājiem un Privātuma politika.(noteikumi), (privātuma politika)

2. Pārdevēja profils portālā

2.1 Lai izveidotu Veikalu Portālā, Pārdevējam jābūt sasniegušam vismaz 18 gadu vecumu.

2.2 Pārdevējam ir jānorāda patiesi dati par sevi, kā arī tas garantē visu sniegto ziņu patiesumu, sazinoties ar Sabiedrību

2.3 Pārdevējs ir atbildīgs par savu Veikalu un tajā notiekošajām aktivitātēm. Izveidojot Veikalu, Pārdevējs personīgi garantē, ka tam ir tiesības piekrist Lietošanas noteikumiem uzņēmuma vārdā.

2.4 Pārdevējam ir iespēja jebkurā brīdī dzēst savu Veikalu Portālā, taču tam joprojām ir pienākums izpildīt veiktos pasūtījumus (pirkumus) un apmaksāt visus līdz Veikala dzēšanai neapmaksātos rēķinus.

2.5 Dzēšot savu Veikalu, tiek dzēsts viss tā saturs, kas izveidots līdz tam.

3. Cenu atspoguļošana un norēķini

3.1 Visām Produktu cenām jābūt norādītām ar PVN, ja Pārdevējs ir PVN maksātājs. Šajā cenā netiek ierēķinātas piegādes izmaksas, tās jānorāda atsevišķi.

3.2 Cena par Produktiem nedrīkst būt augstāka kā Pārdevējam oficiālajā interneta tirdzniecības vietā (savā interneta veikalā, ja tāds ir izveidots).

3.3 Sabiedrība nodrošina Patērētājiem iespēju norēķināties par Produktiem, izmantojot AS Swedbank internetbanku, norēķinu kartes Visa, Visa electron, Matercard, Maestro.

3.4 Izveidojot Veikalu, Pārdevējam jāizvēlas, cik bieži Sabiedrība veic pārskaitījumu par Patērētāju veiktajiem pirkumiem uz Pārdevēja bankas kontu– vienu reizi nedēļā vai vienu reizi mēnesī.

3.5 Samaksu par Produktu Patērētājs veic uz Sabiedrības norēķinu kontu bankā.

3.6 Sabiedrība sagatavo un elektroniski nosūta Pārdevējam rēķinu un atskaiti par veiktajiem pirkumiem reizi nedēļā vai reizi mēnesī, pēc Pārdevēja izvēles.

3.7 Rēķins un atskaite ir apstiprināti, ja Pārdevējs 2 (divu) darba dienu laikā neizsaka rakstiskas pretenzijas par tā saturu. Ja Pārdevējs pretenziju neiesniedz Sabiedrībai šajā punktā norādītajā termiņā, tad rēķins un atskaite ir uzskatāmi par apstiprinātiem un Pārdevējs rēķinam un atskaitei ir neatsaucami piekritis.

3.8 Rēķinā norādīto komisijas maksu Sabiedrība ietur no saņemtajiem naudas līdzekļiem par pārdotajiem Produktiem un pārskaita Pārdevējam atlikušo summu uz Pārdevēja norēķinu kontu bankā reizi nedēļā vai reizi mēnesī, pēc Pārdevēja izvēles.

3.9 Samaksa tiek uzskatīta par veiktu brīdī, kad naudas līdzekļi ir izgājuši no Sabiedrības norēķinu konta bankā.

3.10 Puses vienojas, ka visi paziņojumi, rēķini, akti un atskaites saistībā ar šiem Noteikumiem tiek sūtīti elektroniski uz Pārdevēja norādīto e-pasta adresi, kas ir pietiekams pamats attiecīgā dokumenta spēkā esamībai saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” (bez Pušu parakstiem). Attiecīgie dokumenti tiek sagatavoti, pamatojoties uz datiem par izdarītajiem pirkumiem.

3.11 Ja Patērētājs ir izmantojis normatīvajos aktos noteiktās atteikuma tiesības (skatīt Lietošanas noteikumi Patērētājiem 6.punktu (noteikumi) uz Produktu pēc summas izmaksas Pārdevējam, Patērētāja iebildumi tiek nosūtīti Pārdevējam situācijas izskatīšanai. Ja risinājums netiek rasts pārrunu ceļā un Patērētāja iebildumi par preci ir pamatoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem, tad Sabiedrība atmaksā Patērētājam naudu par Produktu. Pārdevēja pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no Sabiedrības rēķina saņemšanas dienas atmaksāt Sabiedrībai rēķinā norādīto Produkta vērtību uz Sabiedrības bankas norēķinu kontu.

4. Komisijas maksa

4.1 Piedāvājumu izvietošana Veikalā ir bezmaksas;

4.2 Veicot pārdošanu Portālā, tiek piemērota komisijas maksa par katru transakciju 13% apmērā no piedāvājumā norādītās cenas precēm un 10% apmērā - pakalpojumiem (ieskaitot PVN, bet tajā nerēķinot piegādes izmaksas). Komisijas maksa tiks uzrādīta Pārdevējam piestādītajā rēķinā un ieturēta pie naudas pārskaitījuma Pārdevējam par pārdotajiem Produktiem.

4.3 Komisijas maksa par rēķina un atskaites sagatavošanu EUR 1,00 apmērā tiks uzrādīta Pārdevējam piestādītajā rēķinā un ieturēta pie naudas pārskaitījuma Pārdevējam par pārdotajiem Produktiem.

4.4 Pārdevējs var izvēlēties, vai saņemt pārskaitījumu par pārdotajiem Produktiem reizi nedēļā vai reizi mēnesī.

4.5 Komisija par reklāmas izmantošanu (Izceltie piedāvājumi) tiks uzrādīta Pārdevējam piestādītajā rēķinā. Pārdevējs apņemas šo rēķinu apmaksāt, vēlākais vienu dienu pirms reklāmas publikācijas.

5. Piegāde

5.1 Pārdevējs ir atbildīgs par pārdoto Produktu piegādi vai nodošanu Patērētājam.

5.2 Veicot pārdošanu caur Portālu, pie katra piedāvājuma Pārdevējam nepieciešams norādīt:

5.2.1 Precīzas piegādes izmaksas.

5.2.2 Pasūtījuma izpildes laiku.

5.2.3 Kompāniju, kas nodrošinās piegādi (Omniva, Latvijas Pasts, u.c.).

5.3 Pārdevējs apņemas izpildīt pasūtījumu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pirkuma izdarīšanas.

5.4 Sūtījumiem uz ārzemēm, Pārdevējs apņemas nosūtīt Patērētājam e-pastu ar sūtījuma referenci, lai Patērētājs varētu izsekot savu pirkumu.

6. Pārdevēja saistības

6.1 Pārdevējam ir pienākums nodrošināt kvalitatīvu un atbilstošu piedāvātā Produkta savlaicīgu piegādi vai nodošanu Patērētājiem.

6.2 Pārdevējs ir atbildīgs par Produktu kvalitāti un garantijas nosacījumiem, ja tādi ir paredzēti, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.3 Piekrītot šiem Noteikumiem, Pārdevējs atzīt par sev saistošu starp Sabiedrību un Patērētāju noslēgto distances līgumu (distances līgums) un apņemas attiecīgi nodrošināt tā izpildi,pamatojoties uz pirkuma sistēmā reģistrēto pirkuma kodu un nodrošināt Patērētājus ar attiecīgo Produktu.

6.4 Pārdevējam ir pienākums apstrādāt tam nodotos Patērētāju personas datus un personas identifikācijas kodus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Sabiedrība pilnvaro Pārdevēju būt par Patērētāju personas datu operatoru, ciktāl tas ir nepieciešams un nepārsniedz Sabiedrības noteikto Patērētāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķi – preču un pakalpojumu iegāde, kā arī preču piegāde.(Privātuma politika)

6.5 Pārdevējam ir pienākums nodrošināt Patērētāju sūdzību un jautājumu apstrādi, nodrošināt atbildes sniegšanu uz Patērētāju jautājumiem un atbilstošu rīcību ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

6.6 Pārdevējs ir atbildīgs par Patērētāja pieteikto prasījumu par Produkta neatbilstību līguma noteikumiem (kvalitātes prasībām) divu gadu laikā no Produkta saņemšanas dienas, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ja Pārdevējs neslēdz ar Lietotāju atsevišķu līgumu.

6.7 Pārdevējs ir atbildīgs par Produkta aprakstu, kā arī jebkuru citu Veikalā ievietoto saturu un vizuālo noformējumu, tā atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, morāles un ētikas normām, kā arī tam, ka netiek skartas trešo personu intereses.

6.8 Pārdevējam ir pienākums piedāvāt un pārdot tikai tādus Produktus, kas ir legālas izcelsmes un ko ir atļauts reklamēt, piedāvāt un pārdot, un Pārdevējs ir atbildīgs par to. Ja Pārdevējs nav ievērojis šajā punktā noteikto, tad Pārdevējam ir pienākums atlīdzināt Sabiedrībai visus zaudējumus saistībā ar šajā punktā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

7. Sabiedrības saistības

7.1 Sabiedrība nodrošina Portāla maksas pakalpojumu administrēšanu un maksājumu veidu noteikšanu. Sabiedrībai ir tiesības piesaistīt jebkuru trešo personu maksājumu sistēmas nodrošināšanai.

7.2 Sabiedrība nodrošina Pārdevējam attālinātu piekļuvi pirkumu reģistrēšanas sistēmai 24 h diennaktī. Ja tehnisku iemeslu dēļ pirkuma reģistrēšanās sistēmā rodas pārtraukumi un Pārdevējam nav iespējams pārbaudīt pirkumu sarakstu, Sabiedrība nosūta uz Pārdevēja norādīto e-pasta adresi visu nepieciešamo informāciju, lai Pārdevējs varētu apkalpot Patērētāju šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

7.3 Sabiedrībai ir tiesības ieturēt no Pārdevēja ieņēmuma daļas maksājumus, ja Patērētāja iebildumi par preci ir pamatoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem, bet Pārdevējs nekompensē Sabiedrībai nodarītos zaudējumus.

7.4 Sabiedrība ir atbildīga par to, lai norēķinu process ar Patērētāju būtu atbilstošs Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.

7.5 Sabiedrība ir atbildīga par Noteikumos noteikto saistību izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem. Ja Sabiedrība nav ievērojusi šajā punktā noteiktos noteikumus, tad Sabiedrībai ir pienākums atlīdzināt Pārdevējam zaudējumus. Noteikumos noteikto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā.

8. Pušu atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība

8.1 Katra Puse ir pilnībā atbildīga par visiem tiešajiem zaudējumiem, kurus tā otrai Pusei ir radījusi savu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā.

8.2 Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ko izraisījusi nepārvarami, ārkārtēji apstākļi (Force Majeure), kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ.

8.3 Sabiedrībai ir tiesības bloķēt Pārdevēja pieeju Portālam un/vai dzēst tā profilu, ja Pārdevējs ir pārkāpis Noteikumus vai rīkojies pretlikumīgi.

8.4 Ja Pārdevēja Produkta tirdzniecība izbeigta, pārtraukta vai tās izpilde ir apgrūtināta Pārdevēja rīcības rezultātā, tad Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji atkāpties no Noteikumos noteiktās norēķinu kārtības un novirzīt saņemtos patērētāja līdzekļus atmaksai atpakaļ patērētājam, bet Pārdevējam pienākums atlīdzināt Sabiedrībai visus izdevumus un zaudējumus, kas Sabiedrībai radušies. Ja Sabiedrība nepilda Noteikumos noteiktās saistības, tad Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji atkāpties no Noteikumiem, bet Sabiedrībai ir pienākums atlīdzināt Pārdevējam visus zaudējumus pēc Pārdevēja pamatojoša pieprasījuma un rēķina saņemšanas.

8.5 Ja Produkta piedāvājums ir uzsākts vai noticis, bet Pārdevējs nepilda Noteikumos noteiktās saistības, tad Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji atkāpties no Noteikumos noteiktās norēķinu kārtības un novirzīt saņemtos patērētāja līdzekļus atmaksai atpakaļ patērētājam.

8.6 Ja kāda Puse nodod savu saistību izpildi trešajām personām, tad tā Puse uzņemas pilnu atbildību par šo trešo personu, pati ir atbildīga par visu Noteikumos noteikto saistību izpildi, kā arī informē par to otru Pusi.

8.7 Jebkuri strīdi, domstarpības vai nesaskaņas, kas izriet no Noteikumiem, tiks risināti savstarpēju pārrunu ceļā.

8.8 Ja strīdu, domstarpības vai nesaskaņas 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, kas tiek izteiktas rakstiski attiecīgajai Pusei, tad šāds strīds vai prasība, kas izriet no Noteikumiem, tiek izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Noteikumu termiņš un tā izbeigšana

9.1 Noteikumi stājas spēkā ar Veikala izvedi un Noteikumu apstiprināšanas brīdi,un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

9.2 Katra Puse ir tiesīga atkāpties no Noteikumiem nekavējoties, ja otra Puse nepilda vai nepienācīgi pilda savas saistības un šāda saistību neizpilde netiek novērsta 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas. Puse, kura atkāpjas no Noteikumiem, nekavējoties par to informē otru Pusi ar e-pasta starpniecību.

9.3 Noteikumu darbības izbeigšana neatbrīvo Puses no savu līdz Noteikumu darbības beigām neizpildīto saistību izpildes. Ja līdz Noteikumu izbeigšanas dienai preces pārdošanas piedāvājums ir uzsākts vai jau noticis, tad Pusēm ir pienākums ievērot Noteikumos noteikto par Pušu pilnīgiem norēķiniem arī pēc atkāpšanās no Noteikumiem. Jebkurā gadījumā Pusēm jādara viss nepieciešamais, lai netiktu skartas patērētāju intereses.

9.4 Katrai Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Noteikumiem, brīdinot par to otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš ar e-pasta starpniecību.

10. Noslēguma noteikumi

10.1 Noteikumu apstiprināšana pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par Noteikumiem.

10.2 Ja kāds no Noteikumu punktiem nonāk pretrunā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tas nav par iemeslu pārējo Noteikumu punktu neievērošanai vai Noteikumu izbeigšanai pirms termiņa. Ja kāds no Noteikumu punktiem nonāk pretrunā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām sakarā ar grozījumiem spēkā esošajos normatīvajos aktos, Sabiedrībai ir pienākums Pusēm ir pienākums bez kavēšanās izdarīt attiecīgus grozījumus vai papildinājumus Noteikumos, lai novērstu pretrunas starp Noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līdz attiecīgo Noteikumu punktu grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās brīdim Puses, pildot Noteikumos noteiktās saistības, nepiemēro tos punktus, kuri ir pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, bet rīkojas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

10.3 Visos jautājumos, kuri nav atrunāti šajos Noteikumos, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.4 Jebkādi Pušu savstarpējie paziņojumi, brīdinājumi, pretenzijas un cita veida korespondence vai dokumenti ir nosūtāmi uz Pušu norādītām e-pasta adresēm. Pa e-pastu nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ko apliecina e-pasta izdruka ar dokumenta nosūtīšanas laiku.

 

Reģistrēties